E-shop vylepšujeme - provoz bude obnoven v řádu dnů!

Kategorie

Výprodej cyklistického oblečení, výprodej cyklo komponent a příslušenství, výprodej kol, likvidace skladu, sleva na vše 40%

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

I. Základní ustanovení

 

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Ing. Martin Topinka, Gorkého 92/50, 602 00 Brno, IČ 88853861.

2. Kontaktní údaje správce jsou:
Ing. Martin Topinka
Gorkého 92/50
602 00 Brno
e-mail: info@rattler.cz
telefon: 775 275 000

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje, kategorie zpracovávaných osobních údajů a cookies
 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu jako obchodní partner/ka poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním těchto webových stránek s použitím souborů cookies souhlasíte. Cookies jsou malé soubory, které ukládá internetový prohlížeč, pokud to máte v prohlížeči povolené. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, v nastavení vašeho internetového prohlížeče je zakažte.


III. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů
 
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.
 • Při objednávce jsou požadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písmene b) GDPR a dále splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti právním orgánům, policii, soudům apod.) podle čl. 6 odst. 1 písmene c) GDPR.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Příjemci osobních údajů
 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • Podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy.
 • Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


V. Doba uchovávání údajů
 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.


VI. Vaše práva
 
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku pro zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení
 
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018